Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.5.1 Popis použitej technológie


MSVP predstavuje jadrové zariadenie, ktoré slúži na dočasné a bezpečné skladovanie vyhoretého jadrového paliva z reaktorov typu VVER pred jeho ďalším spracovaním v prepracovateľskom závode, alebo definitívnym uložením. Bol uvedený do prevádzky v roku 1986 ako dôsledok vypovedania dohôd o odvoze vyhoretého paliva z JE typu VVER Ruskou federáciou.

Objekt MSVP je riešený ako samostatná budova bez stavebnej nadväznosti na iné objekty areálu elektrární. Budova je rozdelená na kontajnerovú a skladovaciu časť. Skladovaciu časť tvoria 4 skladovacie bazény, z ktorých jeden je rezervný. Skladovacie bazény sú prepojené transportným kanálom. Jednotlivé bazény sú oddeliteľné od transportného kanála hydrouzávermi. Transportný kanál nadväzuje na prijímaciu a prekladaciu šachtu, taktiež s možnosťou oddelenia pomocou hydrouzáverov. Vyhoreté palivo je skladované pod vodou, ktorá slúži zároveň ako tienenie a odvádza zostatkový tepelný výkon.

Objekt MSVP má vlastnú chladiacu a čistiacu stanicu. Chladiacu stanicu tvoria 3 tepelné výmenníky s možnosťou sériového alebo paralelného zapojenia a dve čerpadlá bazénových vôd. Prevádzka chladiacej stanice je periodická podľa potreby chladenia bazénových vôd a udržania jej teploty v požadovaných hodnotách.

Čistiaca stanica slúži na udržanie potrebnej kvality bazénových vôd v požadovaných parametroch, čo je zabezpečované mechanickou filtráciou a iónovou výmenou. Prevádzka je periodická.

Do MSVP je vyhoreté palivo prepravované po cca 3 ročnom chladení v bazénoch skladovania v HVB SE-EBO.

Transport vyhoretého jadrového paliva z blokov JE je realizovaný v prepravných obalových súboroch C-30 pomocou špeciálnych železničných vozňoch. Z transportného železničného koridoru je prepravný obalový súbor C-30 pretransportovaný 130 t žeriavom do prijímacej šachty pomocou špeciálnej transportnej traverzy. Po vykonaní nevyhnutných manipulácií v prijímacej šachte, roztesnení kontajnera a odložení veka je valcový zásobník T-12 (T-13) s vyhoretým palivom pomocou záchytu a 16 t žeriavu pretransportovaný na príslušnú pozíciu v skladovacom bazéne.

Celková skladovacia kapacita MSVP je 5 040 ks palivových kaziet (cca 600 t ťažkého kovu) a v súčasnej dobe je vyčerpaná na 88 %.

Pôvodne bol MSVP projektovaný na 10 ročné skladovanie vyhoretého paliva, ktoré malo byť potom transportované späť na prepracovanie do ZSSR. Určité obdobie sa v MSVP skladovalo aj vyhoreté palivo z JE Dukovany z Českej republiky. Po vybudovaní skladu v Českej republike bolo v rokoch 1996 a 1997 toto palivo postupne odtransportované späť do JE Dukovany.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998