Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.4.3 Program likvidácie elektrárne


1. etapu vyraďovania JE A-1, ktorá má byť dosiahnutá do roku 2007, možno charakterizovať takto:

Z uvedenej charakteristiky vyplýva, že to nie je konečnou etapou vyraďovania, pretože aj po tomto období zostane v JE A-1 významný inventár RA-produktov (kontaminované zariadenia, indukovaná aktivita a pod.). Cieľom 1. etapy vyraďovania JE A-1 z prevádzky je uvedenie elektrárne do roku 2007 do takého stavu, kedy bude odvezené vyhoreté palivo z elektrárne, spracované, upravené a bezpečne skladované všetky druhy RAO z prevádzky. Program vyraďovania JE A -1 je podrobne rozpracovaný v projekte schválenom hore uvedenými uzneseniami vlády a je členený na nasledovné podprojekty:

1.1

-

Objekt 41 a 44/10

   

Tento podprojekt rieši problematiku vyberania a spracovania kvapalných RAO a kalov z nádrží týchto objektov, problematiku životnosti potrubných kanálov vrátane potrebnej kontroly vplyvu na ŽP (netesnosť bariér).

1.2

-

Objekt 44/20

   

Cieľom tohto podprojektu je realizovať postupy pre vyberanie pevných RAO, kontaminovaných olejov z tohto objektu, ich vytriedenie a spracovanie.

1.3

-

Kontrola kalov, zemín a výpustí

   

Cieľom tejto úlohy je zhromaždiť, roztriediť a v konečnej fáze odstrániť kontaminované zeminy, kaly a opraviť kontaminovanú dažďovú kanalizáciu ako zdroj potenciálneho znečistenia životného prostredia.

1.4

-

Hlavný výrobný blok

   

Tento podprojekt je členený na čiastkové projekty s cieľmi:

  • zabezpečiť zariadenia pre prípravu paliva k transportu, krátky sklad pre pripravené vyhoreté palivo a nové skladovacie nádrže pre chrompik,
  • zabezpečiť tzv. krátky sklad pre dočasné skladovanie vyhoretého paliva v prípade problémov s dlhodobým skladom, alebo s transportom vyhoretého paliva do Ruskej federácie
  • vyčistiť vodu bazéna dlhodobého skladu a upraviť dowtherm na bitúmenačnej linke,
  • skladovať a spracovať chrompik z krátkodobého skladu vitrifikáciou,
  • vybudovať dočasné sklady pre pevné a upravené kvapalné RAO.

1.5

-

Prevádzka JE

   

Cieľom je plnenie úloh orientovaných na riešenie prevádzkových problémov, ako napríklad bezpečnostná správa JE A-1 na súčasný stav, zámer pre uvedenie JE A-1 do radiačne bezpečného stavu, štúdia vyraďovania po dosiahnutí radiačne bezpečného stavu, rekonštrukcia elektroschémy a pod.

1.6

-

Úprava špeciálnych RAO

   

Cieľom tohto podprojektu je zabezpečiť úpravu všetkých druhov špecifických RAO vzniknutých počas prevádzky i vyraďovania JE A-1; napríklad kyselina chromsírová, demontované kovy, betóny a pod.

1.7

-

Investičné akcie

   

Do tohto podprojektu sú zahrnuté všetky "investičné akcie", t.j. nové technologické linky a zariadenia, ktoré vyplynuli z riešenia podprojektov 1.1 až 1.6.

Uvedený program s cieľovým termínom r. 2007 je každoročne prehodnocovaný, upresňovaný a väčšina úloh je premietnutá v hlavných úlohách o. z. SE-VYZ, ktoré sú prioritne zabezpečované.

Pre riešenie ďalšej etapy vyraďovania bola v roku 1997 vypracovaná štúdia vyraďovania JE A-1 z prevádzky po roku 2007, ktorá zvažovala varianty vyraďovania JE A-1:

Z porovnania hodnotených variantov vyraďovania JE A-1 podľa zadaných kritérií autori vykonali zhrnutie problematiky do záverov, z ktorých odporučili, že

Uvedená štúdia bola v roku 1998 oponovaná. Konečný výber najvhodnejšieho variantu vyraďovania JE A-1 bude možné urobiť až na základe stanoviska zainteresovaných orgánov a organizácií vychádzajúc z výsledkov tejto štúdie.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998