Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.4.2 História a súčasný stav elektrárne A-1


Jadrová elektráreň A-1 bola prifázovaná na elektrickú rozvodnú sieť v decembri 1972. Po prevádzkovej nehode, ktorá sa udiala v januári 1976, bola obnovená prevádzka JE. Po ďalšej prevádzkovej nehode,

ktorá sa udiala vo februári 1977 boli vykonané technicko-ekonomické a bezpečnostné analýzy pre znovu uvedenie JE A-1 do prevádzky. Na základe výsledkov analýzy federálna vláda svojím uznesením č. 135/79 v roku 1979 rozhodla neobnovovať prevádzku JE A-1 a boli zahájené činnosti smerujúce k vyraďovaniu JE A-1 z prevádzky. Z dôvodu absencie právnych predpisov pre vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky v tej dobe boli čiastkové problémy riešené špecifickými uzneseniami vlády. Uznesením vlády SR č. 227/92 bola prijatá dnes platná koncepcia a harmonogram vyraďovania JE A-1 z prevádzky. Uzneseniami vlády SR č. 266/93, 877/94 a 649/95 bol tento harmonogram vrátane komplexného projektu odsúhlasený.

Doteraz boli demontované zariadenia sekundárnej (neaktívnej) časti elektrárne a niektoré zariadenia pomocných okruhov elektrárne pre uvoľnenie priestorov pre nové technológie. Hlavné činnosti boli sústredené na zabezpečenie technológie pre odvoz vyhoretého paliva, spracovanie a úpravu kvapalných RAO zo skladovania vyhoretého paliva a ostatných RAO z prevádzky elektrárne.

Súčasný stav elektrárne A-1 z pohľadu rozloženia prítomnej aktivity možno charakterizovať nasledovne:

Najväčšie potenciálne riziko priameho ohrozenia životného prostredia predstavujú pôvodné, v súčasnosti neprevádzkované, skladovacie nádrže obj. 41 (nachádza sa v nich kontaminovaný kal), úložisko pevných RAO obj. 44/20 a kontaminovaná dažďová kanalizácia v areáli JE A-1.

Na základe medzivládnej dohody z roku 1956 bolo postupne po roku 1977 odvezené čerstvé, nepoužité jadrové palivo a vyhoreté jadrové palivo, v súčasnej dobe končí odvoz vyhoretého jadrového paliva do Ruskej federácie, kam je odvážané na prepracovanie.  

V priebehu roku 1997 sa začalo s vitrifikáciou chrompiku o objeme cca 9 m3 s celkovou objemovou aktivitou 109 Bq/dm3 v rámci aktívnej skúšobnej prevádzky. Ďalej bolo realizované zníženie objemovej aktivity chladiacej vody bazéna dlhodobého skladu na sorbentoch cca o 2 rády. V predošlom období boli tiež spracované a upravené na bitúmenačnej linke koncentráty kvapalných RAO z prevádzky JE A-1 a v r. 1997 sa spracovalo 6 m3 koncentrátov z JE V-1. V roku 1998 pokračuje spracovanie koncentrátov JE V-1, V-2.

Pre spracovanie a úpravu ostatných druhov odpadov (kvapalných, pevných) sa pripravujú technológie pre splnenie cieľov projektu podrobnejšie popísaného v nasledujúcej kapitole 2.4.3.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998