Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach


Cieľom programu zvyšovania bezpečnosti zavádzaním bezpečnostných opatrení (BO) je dosiahnuť takú úroveň bezpečnosti JE Mochovce, ktorá spĺňa požiadavky koncepcie "ochrany do hĺbky" podľa materiálu MAAE - INSAG 3. Spoluprácu SE-EMO so zahraničím v záujme zvýšenia úrovne bezpečnosti možno vyjadriť nasledovnými aktivitami:

Zvyšovanie bezpečnosti JE je trvalým záujmom prevádzkovateľa SE-EMO. Logickým pokračovaním aktivít EdF v oblasti hodnotenia bezpečnosti, sumarizovaného v "Safety Improvement Report" (SIR), ktorý bol podrobený verejnému pripomienkovaniu, je "Program zvyšovania jadrovej bezpečnosti JE Mochovce" vypracovaný v roku 1995. Tento program je koncipovaný ako dlhodobý, avšak so zámerom dosiahnutia pri spustení JE Mochovce úrovne bezpečnosti odpovedajúcej medzinárodne uznávaným požiadavkám a normám, obsiahnutých v  bezpečnostných návodoch MAAE, akceptovaných ÚJD a vytvoril dobré predpoklady pre jej trvalé zvyšovanie v budúcnosti. Takýto prístup je v súlade so súčasným svetovým trendom zvyšovania bezpečnosti, predlžovania životnosti, modernizácie a zvyšovania výkonov už postavených JE a vychádza z trvalého sledovania svetového pokroku v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Základným podkladom pre program zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce je dokument "Bezpečnostné problémy a ich odstupňovanie JE s reaktormi VVER 440/213" (Safety Issues and their Ranking for NPP WWER 440/213), ďalšími sú výsledky posudzovania úrovne bezpečnosti, ktoré v roku 1994 vykonal RISKAUDIT a závery misie MAAE (Safety Improvement of Mochovce NPP Project Review Mission - SIRM), uskutočnenej v Mochovciach v júni 1994.

Kategorizácia jednotlivých bezpečnostných problémov vychádza z dokumentu MAAE "Bezpečnostné problémy a ich odstupňovanie pre JE s reaktormi VVER 440/213", s tým rozdielom, že bezpečnostné opatrenia, ktoré boli doplnené na základe špecifickej situácie v JE Mochovce, kategorizáciu podľa MAAE nemajú. Popis jednotlivých kategórií je v nasledujúcej tabuľke. Ako bude neskôr ukázané žiaden bezpečnostný problém v elektrárni v Mochovciach nebol zaradený do najzávažnejšej kategórie IV.

Tabuľka 2.3.1

Definícia kategórií bezpečnostných problémov podľa MAAE

Kategória I

Odklon od uznávaných medzinárodných praktík. Je vhodné prijať opatrenia na nápravu.

Kategória II

Problémy bezpečnostného významu. Hĺbková ochrana zoslabená. Je treba prijať opatrenia na nápravu.

Kategória III

Problémy vysokého bezpečnostného významu. Hĺbková ochrana je nedostatočná. Je treba okamžite prijať opatrenia na nápravu. Možno budú nevyhnutné aj dočasné opatrenia

Kategória IV

Problémy najvyššieho bezpečnostného významu. Hĺbková ochrana je neprijateľná. Na zvládnutie problému sa vyžaduje okamžitý zásah a okamžite sa majú prijať náhradné opatrenia, do úplného vyriešenia problému.

 

Program zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce založený na  koncepcii "ochrany do hĺbky" (Defence in Depth) a jeho cieľom je overenie a preukázanie naplnenia "obecných princípov jadrovej bezpečnosti", definovaných v dokumente MAAE - INSAG-3. Tento prístup je deterministický, je však kombinovaný aj s pravdepodobnostným prístupom, v súlade s technickým bezpečnostným cieľom podľa INSAG-3:

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (štúdia PSA 1. úrovne a Shutdown PSA) je súčasťou programu zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce. Na základe analýz výsledkov už vykonaných PSA štúdií pre JE typu VVER-440/V213, hlavne PSA pre bloky Bohunice V-2, ako aj na základe priebežných výsledkov štúdie PSA pre JE Mochovce, možno konštatovať že:

Na základe týchto faktov je bezpečnostný cieľ programu zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce z pohľadu pravdepodobnosti poškodenia AZ dosiahnutie hodnoty nižšej ako 10-5 na rok prevádzky reaktora.

Pre realizáciu "Programu zvyšovania jadrovej bezpečnosti JE Mochovce", prevádzkovateľ SE-EMO v spolupráci s VÚJE, a.s. vypracoval technické špecifikácie 87-ich bezpečnostných opatrení (TŠBO), avšak so zohľadnením špecifík projektu JE Mochovce, vyplývajúcich zo správ RISKAUDIT-u a SIRM, ako aj zohľadnením skúseností blokov Bohunice V-2 a JE Dukovany. (viď tabuľka 2.3.2). Z tohto faktu vyplývajú niektoré rozdiely medzi "Programom zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce a dokumentom MAAE "Bezpečnostné problémy a ich odstupňovanie JE s reaktormi VVER 440/213" (boli doplnené niektoré opatrenia charakterizované ako "bez kategórie"). Tieto rozdiely sú nasledovné:

Tabuľka č.2.3.2

OBLAS

Kategória III

Kategória II

Kategória I

Bez kategórie

Obecné

1

2

Aktívna zóna

1

Integrita komponentov

1

4

1

Technologické systémy

2

12

3

Systémy kontroly a riadenia

8

2

1

Elektrické systémy

2

3

2

Kontajnment

1

3

1

1

Vnútorné rizika

2

4

3

Vonkajšie riziká

1

1

1

Havarijné analýzy

5

8

Prevádzka

11

Súčet Celkom 87

8

42

22

15

 

TŠBO boli podkladom pre kontraktačné rokovania s dodávateľmi riešení jednotlivých bezpečnostných problémov. Pre realizáciu jednotlivých TŠBO boli vybrané organizácie EUCOM (konzorcium FRAMATOME - Francúzsko a SIEMENS - Nemecko), ŠKODA Praha a.s., ENERGOPROJEKT Praha a.s., ruské organizácie zastupujúce pôvodného projektanta a konštruktéra zastrešené spoločnosťou ATOMENERGOEXPORT (Atomenergoprojekt, Kurčatovský inštitút Moskva, Zarubežatomenergostroj, VNIIAES Moskva, SNIIP Systematom, Tenzor Dubna) a VÚJE a.s

V kompetencii SE-EMO zostalo 7 bezpečnostných opatrení, ktoré sa riešia vlastnými silami, alebo v spolupráci s ďalšími organizáciami. Ako príklad možno uviesť problém nových predpisov pre riešenie havarijných stavov, ktoré vypracováva spoločný tým špecialistov SE - EMO a bruselskej pobočky firmy WESTINGHOUSE. Tieto bezpečnostné opatrenia sú zamerané na organizáciu prevádzky (oblasť "Operation" podľa "Bezpečnostné problémy a ich odstupňovanie pre JE s reaktormi VVER 440/213").

Na realizáciu jednotlivých bezpečnostných opatrení sa vytvoril model, ktorý rešpektuje pôvodné garancie za projekt JE a jeho realizáciu, čo z pohľadu jadrovej bezpečnosti znamená zachovanie a vylepšenie pôvodnej bezpečnostnej koncepcie. Realizácia BO bola rozdelená do nasledovných fáz:

 1. Fáza štúdií a analýz
 2. V tejto fáze boli riešiteľmi analyzované jednotlivé bezpečnostné problémy a v prípade potreby modifikácie projektu JE bola navrhnutá koncepcia technického riešenia (tzv. "Basic design"). Výsledky analýz a navrhované technické riešenia boli posudzované všetkými zúčastnenými organizáciami, vrátane VÚJE a priebežne prerokovávané s ÚJD.

 3. Fáza vypracovania projektu
 4. Po odsúhlasení koncepcie technického riešenia bola na základe príslušných QA programov a vyhlášky 105/81 prostredníctvom "zmenového konania" akceptovaná zmena projektu JE a generálny projektant vypracovával dodatky úvodného projektu. Úlohou generálneho projektanta (EGP) bola koordinácia technického riešenia s pôvodnou koncepciou projektu JE Mochovce v rátane riešenia nadväzností na ostatné technologické systémy (SKR, elektro) a dopady do stavebnej časti. Dodatky úvodného projektu boli schvaľované ÚJD. Na základe vydaného dodatku úvodného projektu bol vypracovaný vykonávací projekt, slúžiaci pre realizáciu úprav existujúcich technologických systémov a stavebných objektov.

 5. Realizácia bezpečnostných opatrení
 6. Bezpečnostné opatrenia ktorých výsledkom bola úprava technologických systémov alebo stavebných objektov, (tzn. že majú dopad na "hardware") boli realizované generálnym dodávateľom stavebnej resp. technologickej časti a ich finálnymi dodávateľmi.. Výsledky bezpečnostných opatrení, ktoré nemali dopad na "hardware" boli dokumentované v bezpečnostnej správe, prípade v ďalšej podpornej dokumentácií.

  Do uvedenia prvého bloku do prevádzky bolo realizovaných 70 % bezpečnostných opatrení, pričom boli dané priority na bezpečnostné opatrenia kategórii III. a II, ktoré boli všetky realizované. Vykonanie zvyšku bezpečnostných opatrení je plánované do nábehu druhého bloku do prevádzky v roku 1999.

   Zvyšovanie seizmickej odolnosti.

   Pôvodný projekt JE Mochovce bol spracovaný na základe vedomostí o seizmickom ohrození lokality z obdobia prípravy a projektovania stavby JE Mochovce v osemdesiatych rokoch, berúc do úvahy VI. stupeň stupnice MSK pre bezpečné odstavenie reaktora pri zemetrasení a hodnotu zrýchlenia v horizontálnom smere PGA = 0,06 g. Legislatívny vývoj prezentovaný odporúčaním MAAE 50-SG-D15, odporúča pre jadrové elektrárne najnižšiu hodnotu zrýchlenia 0,1 g v horizontálnom smere.

   Na základe toho boli prehodnotené seizmicky "Vybrané stavebné objekty a technologické systémy" a postupne sa realizujú vylepšenia stavebných konštrukcií osadením podpier trámov do existujúcich stien, spevnenie ľahkých stien oceľovými profilmi a drôteným pletivom a v niektorých stavebných objektoch boli osadené nové stĺpy na spevnenie podláh. Vylepšenie seizmického správania technologického zariadenia pozostáva hlavne z vylepšení ich ukotvenia a spevnenia nádrží.

 7. Predprevádzková bezpečnostná správa
 8. Predprevádzková bezpečnostná správa bola spracovaná na základe medzinárodne uznávaných noriem. Celková koncepcia vychádza z US NRC RG 1.70, pre havarijné analýzy tvoriace časť tejto správy je použitý dokument MAAE "Guidelines for Accident Analysis for WWER Nuclear Power Plants" (Návod pre vykonávanie havarijných analýz pre JE typu VVER), s rešpektovaním platnej slovenskej legislatívy. Na základe kladného posúdenia PPBS a vykonaných previerok inšpekčných skupín ÚJD v zmysle Výnosu ČSKAE č.6/1980 o zaistení jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrovoenergetických zariadení, ÚJD vydal súhlas k zahájeniu fyzikálneho a energetického spúšťania. PPBS je súčasne základným podkladom pre vydanie súhlasu ÚJD ku kolaudačnému rozhodnutiu (licencia na trvalú prevádzku).


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998