Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov EMO


Konečným cieľom prevádzkovateľa Atómových elektrární Mochovce bolo dobudovať a prevádzkovať elektrárne na takej úrovni bezpečnosti, ktorá vyhovuje súčasným medzinárodným požiadavkám a normám a je akceptovateľná západoeurópskou verejnosťou. Z tohto dôvodu bolo už v priebehu výstavby realizovaných viacero hodnotení medzinárodnými expertmi a organizáciami, výsledky ktorých boli implementované do projektovej dokumentácie a ich realizáciou by sa mala dosiahnuť vysoká úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky bloku VVER-440/V213.

JE Mochovce bola od začiatku 90-tych rokov podrobená niekoľkým medzinárodným auditom zameraných na hodnotenie úrovne bezpečnosti za účasti okolo 2000 expertov, ktorých závery možno zhrnúť do konštatovania, že neexistujú bezpečnostné problémy, ktoré nie sú riešiteľné a ktoré by znemožňovali uvedenie JE Mochovce do prevádzky.

Všetky technické návrhy, ale aj organizačné opatrenia navrhnuté v záverečných správach týchto hodnotení boli buď priamo, alebo v modifikovanej podobe zapracované do programu zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce a prostredníctvom jednotlivých bezpečnostných opatrení sa postupne realizujú, tak ako je uvedené v kapitole 2.3.3.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998