Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.3.1 Popis elektrárne Mochovce


Atómová elektráreň Mochovce sa nachádza na južnom Slovensku,120 km na východ od Bratislavy, v okrese Levice. V prevádzke je 1. blok elektrárne, na druhom bloku prebiehajú dokončovacie a spúšťacie práce. Ďalšie dva bloky sú projektovo pripravené, so značnou stavebnou a technologickou rozostavanosťou. Všetky štyri bloky sú typu VVER-440, model V213, s výkonom 440 MW. Jedná sa o opakovaný projekt elektrárne VVER-440/V213 prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice, čiastočne modifikovaný vzhľadom na rastúce požiadavky na zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti nových blokov typu VVER a so zohľadnením geologických špecifík lokality. Medzi rozhodujúce rozdiely patrí zámena pôvodného riadiaceho systému technikou firmy SIEMENS, úpravy systému zaisteného napájania 1. kategórie, požiadavka seizmickej odolnosti elektrárne na úrovni 0,1 g požadovanej medzinárodnými predpismi pre novo projektované bloky, úpravy systémov primárneho a sekundárneho okruhu, vyplývajúce zo skúseností z prevádzky rovnakého typu elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Dukovanoch. Po definitívnom rozhodnutí vlády ČSSR o výstavbe atómových elektrárni v lokalite Kohúti vrch - Vápenná z roku 1978 a vysídlení obyvateľstva z obce Mochovce, sa v júni 1981 začalo s hrubými terénnymi úpravami pre výstavbu elektrárne. Podľa pôvodného projektu mala byť stavba umiestnená v intraviláne obce Mochovce. Prieskumami sa však zistilo, že podloženie na tento cieľ nevyhovuje. Preto sa stavba presunula o 2 km na východ na pevnejšie podložie zo seizmického hľadiska. Teraz sú základy elektrárne zapustené do monolitického skalného podkladu, čo je veľmi výhodné z hľadiska seizmických udalostí. Samotná výstavba sa začala v roku 1984. Do výstavby JE Mochovce významnou mierou zasiahol rok 1990, kedy sa z nedostatku finančných prostriedkov stavebné práce postupne zastavili. Značná rozostavanosť blokov nútila hľadať možnosti vstupu zahraničného kapitálu. Financie potrebné na dostavbu prvých dvoch blokov sa podarilo zabezpečiť až v roku 1996 a prvý blok elektrárne bol uvedený do prevádzky v júli roku 1998.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998