Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.2.3 Prevádzková bezpečnostná práva po 10 rokoch prevádzky


"Bezpečnostná správa JE V2 po 10 rokoch prevádzky" bola v prvej revízii vypracovaná pre stav 12/93. Počas pripomienkovacieho konania bola aktualizovaná na stav 12/96 a takto odovzdaná na posúdenie ÚJD. Jej hlavným dodávateľom je VÚJE, a.s., ktorý má však pre spracovanie niektorých kapitol subdodávateľov, takmer výhradne zo Slovenska. Slovenská republika má dostatočné kapacity na vypracovávanie bezpečnostných správ zodpovedajúcich súčasným bezpečnostným požiadavkám. Štruktúra správy zodpovedá požiadavkám všeobecne vo svete využívanému návodu US NRC RG 1.70 (stanovisko ÚJD viď. kapitola 4.5.5).

Na jej základe bol VÚJE, a.s. spracovaný dokument s odporúčaniami a návrhmi na vylepšenie blokov JE V-2, ktorý bude využitý ako jeden z podkladov na vypracovanie Úvodného projektu pre modernizáciu a zvyšovanie bezpečnosti JE V-2.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998