Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov Bohunice V-1


Už od spustenia oboch blokov do prevádzky boli vykonávané mnohé vylepšenia a modifikácie zariadení s cieľom zvýšenia bezpečnosti prevádzky (viac ako 1200 technických úprav). Od roku 1985 však prebiehalo zvýšené úsilie o zvyšovanie bezpečnosti, keď bol spracovaný prvý komplexný program zameraný hlavne na zníženie rizika krehkého lomu tlakovej nádoby reaktora (inštalovanie tieniacich kaziet po obvode aktívnej zóny, zavážky paliva s tzv. nízkym únikom neutrónov, opatrenia na zníženie teplotného namáhania tlakovej nádoby reaktora pri prechodových procesoch atď.) a zvýšenie požiarnej bezpečnosti.

Od 1.4.1989 bol zavedený "Zvláštny režim elektrárne V-1"na základe odporúčaní dozorných orgánov štátov prevádzkujúcich reaktory VVER-440/230. Tento režim minimalizoval výkonové zmeny reaktora a vyžadoval zaistenie prevádzky blokov na ustálenom nominálnom výkone. Boli sprísnené kritériá na vyradenie podozrivých článkov z prevádzky. Štvorročný cyklus kontrol vybraných zariadení bol skrátený na polovicu. Okrem toho zahŕňal požiadavky na kvalitu dokumentácie, výcvik personálu, modifikácie a spôsoby opráv zariadení, testovacie programy a pod.

V rokoch 1991-1993 bol na oboch blokoch realizovaný program zvyšovania bezpečnosti tzv. "Malá rekonštrukcia", obsiahnutý v 81 bodoch rozhodnutia č.5/91 bývalej Československej komisie pre atómovú energiu, ktorý okrem iného zahŕňal:

Na základe bezpečnostnej správy vypracovanej k "Malej rekonštrukcii" Úrad jadrového dozoru svojimi rozhodnutiami č. 1/1994 a č.110/1994 určil oblasti a postup prijímania a realizácie opatrení umožňujúcich ďalšiu prevádzku blokov V-1 - program tzv. "Postupnej rekonštrukcie" realizovaný v rokoch 1994 až 1999. Program zvyšovania bezpečnosti blokov V-1 je založený tak na pravdepodobnostných ako i deterministických cieľoch:

Proces realizácie opatrení na zvýšenie bezpečnosti blokov V-1 prebieha postupne počas rozšírených odstávok na výmenu paliva a generálnych opráv v rokoch 1996 až 1999 (od čoho je odvodený názov "Postupná rekonštrukcia") a zahŕňa okrem iných nasledovné bezpečnostné vylepšenia:

Na obrázku 2.1.2 sú výsledky štúdií PSA pre jednotlivé fázy zvyšovania bezpečnosti úvodného projektu - ÚP blokov V-1. Hodnota CDF po postupnej rekonštrukcii vrátane zavedenia symptómovo orientovaných havarijných predpisov (SOHP) je 5,39 E-05.

Obr. č. 2.1.2 Výsledky pravdepodobnostného hodno-
tenia blokov Bohunice V-1 a ciele rekonštrukcie

Obr. č. 2.1.3 Výsledky programu zvyšovania tesnosti
hermetickej zóny bloko
v Bohunice V-1

Niektoré projekty majú všeobecný vplyv na celú lokalitu Bohunice, ako je to zrejmé z týchto realizovaných projektov:

Obr. 2.1.4 Diagnostické systémy JE Bohunice

Obr.2.1.5 Teledozimetrický systém JE Bohunice

Cieľom implementácie všetkých opatrení plánovaných v programe postupnej rekonštrukcie, ktorá je realizovaná konzorciom REKON (konzorcium spoločnosti Siemens a VÚJE Trnava, a.s.) je dosiahnutie medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti blokov V-1 v Bohuniciach tak, aby boli vytvorené technické podmienky pre ich prevádzku počas ich plánovanej životnosti.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998