Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.1.1 Popis blokov V-1


Atómové elektrárne Bohunice sa nachádzajú na Západnom Slovensku v Trnavskom kraji, asi 3 km od obce Jaslovské Bohunice.

Nadmorská výška v priestore JE je 165 až 173 m.n.m a sklon terénu je priemerne 1%.

Oblasť leží na úrovni vrstiev pliocénu. Sú tvorené hlinami, pieskami a štrkom. Pod nimi sa nachádza súvrstvie pentu, tvorené pestrými hlinami miestami premiešanými s pieskom a štrkom. V hlbších vrstvách sa nachádzajú vrstvy sarmatu a terténu.

Pôda na, ktorej sa elektráreň nachádza je čiernozem a siaha do hĺbky cca 70 cm. Do hĺbky 9 m siaha žltohnedá tvrdá piesková splaš. Od 9 do 14 m sú tvrdé pieskové splaše so zvyškami organických látok, vápenitými usadeninami a s malým množstvom železa a mangánu. V hĺbke 14 až 17 m sa nachádzajú tvrdé vápencové hnedozelené jemnozrnné piesočné hliny .Od 17 do 20 m je vrstva stredozrnného hlinitého piesku a štrkopiesku a nižšie jemnozrnné piesočné hliny.

Najpravdepodobnejší smer toku spodných vôd je v smere sever-severozápad a juh-juhovýchod. Hladina spodnej vody je v hĺbke 151 m.n.m., t.j. 18 až 24 m pod povrchom.

V lokalite sú umiestnené štyri tlakovodné reaktory VVER-440, z toho dva reaktory typu VVER-440/V230, známe ako bloky V-1 (1. blok uvedený do prevádzky v decembri 1978, 2.blok v marci 1980) a dva reaktory typu VVER-440/V213 známe ako bloky V-2 (3.blok uvedený do prevádzky v auguste 1984, 4. blok v auguste 1985).

Primárny okruh blokov V-1 je tvorený šiestimi chladiacimi slučkami s hlavnými uzatváracími armatúrami na studených i horúcich vetvách slučiek, jedným hlavným cirkulačným čerpadlom na slučku, šiestimi horizontálnymi parogenerátormi. Kompenzátor objemu s poistnými ventilmi je pripojený k neoddeliteľnej časti primárneho okruhu. Tlaková nádoba reaktora má výstelku z nehrdzavejúcej austenitickej ocele rovnako hlavné cirkulačné potrubie ako aj všetky ostatné komponenty primárneho okruhu sú vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele. Para zo šiestich parogenerátorov je odvádzaná na dva turbogenerátory každý o výkone 220 MW. Okruh chladiacej cirkulačnej vody je uzatvorený, so štyrmi chladiacimi vežami pre bloky V-1. Chladiaca voda je privádzaná z rieky Váh. K energetickej sústave je každý blok pripojený cez dva 220 kV silové vývody do rozvodne Križovany.

Obr.2.1.1 Principiálna schéma bloku VVER 440


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998