Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

1.2 Koncepcia využívania jadrových zdrojov v SR


Dominantným výrobcom elektrickej energie v Slovenskej republike je akciová spoločnosť Slovenské elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 6587 MW, čo predstavuje asi 87% celkového inštalovaného výkonu v Slovenskej republike (Viď obr. 1.2.1, 1.2.2). V roku 1997 SE dodali 25,246 GWh (88%) elektrickej energie z celkového množstva spotrebovaného v Slovenskej republike. Vo vlastných zdrojoch bolo vyrobené 21,170 GWh, z čoho bolo 51 % vyrobených v jadrových zdrojoch.

Slovenské elektrárne, a.s. prevádzkujú dve jadrové elektrárne. V jadrovej elektrárni Bohunice, sú v prevádzke 4 bloky VVER 440: Bloky č. 1 a 2, model V 230 a bloky č. 3 a 4, model V 213. V jadrovej elektrárni Mochovce je v prevádzke blok č. 1 model V 213 a blok č. 2 je plánované spustiť v roku 1999. Rozostavané sú bloky č. 3 a 4 v jadrovej elektrárni Mochovce.

Obr. 1.2.1 Inštalovaný výkon v SR

Obr. 1.2.2 Rozloženie energetických zdrojov v SR

 

Slovenská republika na základe uznesenia vlády SR č. 272 z 20. apríla 1993 podpísala Dohovor OSN o zmene klímy dňa 19. mája 1993 v sídle OSN v New Yorku. Slovensko týmto podpisom akceptovalo záväzky Dohovoru, vrátane zníženia množstva skleníkových plynov do roku 2000 na úroveň roku 1990. Ďalej si Slovensko ako vnútorný cieľ stanovilo dosiahnuť "Torontský cieľ" t.j. 20% zníženie emisií CO2 do roku 2005 oproti roku 1988.

Ďalším dokumentom, ktorý Slovenská republika podpísala bol dokument z konferencie v japonskom Kyotó v decembri 1997, kde sme sa zaviazali znížiť produkciu CO2 v roku 2010 o 8% oproti roku 1990. Splnenie všetkých vyššie uvedených záväzkov je možné len pri významnom využití práve jadrovej energie, hydroenergie a alternatívnej energie.

Obr. 1.2.3 Produkcia škodlivín v SE a.s.

Vzhľadom na to, že súčasná výroba elektrickej energie na  Slovensku z  vodných elektrární predstavuje približne 20%, pričom disponibilita tohto druhu výroby elektrickej energie je priamo závislá na klimatických podmienkach. Ďalšie primárne zdroje energie, ako ropa, plyn a uhlie sú veľmi limitované čo do kvality i kvantity. Alternatívne zdroje výroby energie v podmienkach štruktúry hospodárstva SR môžu byť len doplnkovým zdrojom energie, významnú úlohu práve pri znižovaní škodlivín produkovaných do ovzdušia zohráva výroba elektrickej energie a tepla v jadrových elektrárňach.

Z vývoja spotreby a jej pokrývania rôznymi druhmi zdrojov v Slovenskej republike v rokoch 1991 až 1997 je zrejmá nezastupiteľná úloha jadrovo-energetického sektoru. Podiel elektrickej energie vyrobenej v jadrových zdrojoch predstavuje takmer 40% z celkovej spotreby v SR (viac ako 50% vyrobenej elektrickej energie v SE).

Uplynulý vývoj spotreby elektrickej energie (viď. obr.1.2.4) a takisto predpovede do budúcnosti ukazujú na nedostatok vlastných zdrojov elektrickej energie v SR, ktorý je potrebné pokrývať dovozom. Na zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej, ekologickej a ekonomickej prevádzky zdrojov elektrickej energie v budúcnosti spoločnosť SE spracovala v súlade s Aktualizovanou energetickou koncepciou pre SR do roku 2005, schválenú vládou SR 30.9.1997 svoj vlastný Program rozvoja výrobno-technickej základne (program je periodicky aktualizovaný každé dva roky).

Obr.1.2.4 Vývoj spotreby a štruktúra výroby v SR

Obr.1.2.5 Metodika plánovania rozvoja výrobno-technickej
základne SE

Program rozvoja (viď Obr.1.2.5) je spracovaný metodikou najnižších nákladov (LCP - Least Cost Planning) a integrovaného plánovania zdrojov (IRP -Integrated Resources Planning). Pre uvedené metodiky sú využívané modely spoločnosti Electricité de France a LCG Consulting - Kalifornia a programy rozvoja sú pravidelne aktualizované v dvojročných cykloch. Vychádzajúc z národnej legislatívy SR, vládnych programov rozvoja hospodárstva a energetickej koncepcie je v prvom kroku stanovený dlhodobý odhad spotreby elektrickej energie. Výsledky dlhodobého marketingu vstupujú do ekonomickej štúdie, ktorá na základe ekonomického porovnania niekoľkých variantov rozvoja energetickej sústavy v nadväznosti na energetickú koncepciu vlády SR stanoví optimálnu alternatívu.

SE a.s. sa rozhodli pre optimálnu alternatívu rozvoja č. 2 (obr. 1.2.6) - čo predpokladá prevádzku blokov V-1 do roku 2005 (teda do konca ich plánovanej životnosti) a prevádzku blokov č. 1 a 2 v Mochovciach od roku 1998 a 1999. Úlohou finančnej štúdie je posúdiť možnosti zabezpečenia finančných zdrojov pre potreby rozvojového programu. Na základe týchto štúdií je potom spracovaný Program rozvoja výrobno-technickej základne SE. Z obrázku č. 1.2.7 je zrejmé, že jadrovo-energetické zdroje budú stále hrať významnú úlohu v energetickom systéme Slovenskej republiky. Vzhľadom na tento vysoký príspevok jadrových zdrojov v energetickej sústave akciová spoločnosť venuje špeciálnu pozornosť bezpečnosti a spoľahlivosti existujúcich i budovaných jadrových zariadení.

 

Obr.1.2.6 Varianty rozvoja výrobno-technickej základne SE


Obr. 1.2.7 Pokrytie spotreby rôznymi zdrojmi podľa variantu č.2


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998