Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

1.1 Účel správy


Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti 23. 2. 1995 ako prvý štát s jadrovým zariadením v zmysle dohovoru. Týmto krokom SR deklarovala ochotu a pripravenosť aktívne sa zúčastňovať na plnení ustanovení dohovoru. Predložená národná správa bola vypracovaná v zmysle článku 21 a svojou štruktúrou rešpektuje odporúčania smernice týkajúcej sa národných správ.

Slovensko je značne závislé na importe primárnych energetických zdrojov, ktorý predstavuje až 80% potreby. Najdôležitejšie položky dovozu primárnych zdrojov energie sú ropa, plyn a jadrové palivo z Ruskej federácie. Z celkovej spotreby elektrickej energie sa v Slovenskej republike v roku 1997 vyrobilo na blokoch jadrových elektrární 39%.

Slovensko prevádzkuje 4 bloky s jadrovými reaktormi VVER 440 - v lokalite Jaslovské Bohunice. Prvé dva bloky známe pod označením - jadrová elektráreň Bohunice V-1 - sú osadené tlakovodnými reaktormi prvej generácie - VVER 440/230, pričom 1. blok bol uvedený do prevádzky v roku 1978 a 2. blok v roku 1980. Tretí a štvrtý blok označované ako jadrová elektráreň Bohunice V-2 sú osadené druhou generáciou reaktorov a to typom VVER 440/213. Bloky boli uvedené do prevádzky v roku 1984 resp. 1985. Na blokoch č. 1 a č. 2 prebieha v súčasnosti postupná rekonštrukcia (1996 - 1999) s cieľom zvýšenia úrovne jadrovej bezpečnosti na medzinárodne akceptovateľnú úroveň s možnosťou prevádzkovať tieto bloky do konca plánovanej životnosti v roku 2005. Na blokoch č. 3 a č. 4 sa pripravujú úpravy na ich modernizáciu, ktorej realizácia je plánovaná do r. 2002. Plánovaná životnosť JE Bohunice V-2 je do roku 2015.

V lokalite Jaslovské Bohunice sa nachádza i ťažkovodný reaktor známy pod označením Jadrová elektráreň A-1 (HWGCR - 150MW). JE A-1 bola odstavená v roku 1977 a v súčasnosti je v likvidácii. Jadrové palivo sa odváža do Ruskej federácie na konečné uloženie.

V lokalite Mochovce sa nachádzajú dva reaktory VVER 440/213 s  uvedením do prevádzky 07/1998 a 07/1999. Ďalšie dva reaktory rovnakého typu sú rozostavané (cca 50%), pričom vláda doposiaľ nerozhodla o ich dostavbe. Prvé dva bloky reaktorov v lokalite Mochovce sú ukončované s účasťou širokej medzinárodnej spolupráce.

Úložisko nízko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov je stavebne ukončené v lokalite Mochovce a v súčasnosti prebieha schvaľovací proces pred uvedením do prevádzky.

Medzisklad vyhoretého paliva je v prevádzke v lokalite Jaslovské Bohunice, na ktorom sa realizuje projekt zvyšovania seizmickej odolnosti a zvýšenia skladovacích kapacít.

Štátnym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, rádioaktívnych odpadov vrátane vyhoretého paliva je poverený Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). Predseda ÚJD má v zmysle platnej legislatívy významné právomoci. Má priamy prístup do vlády.

Slovensko je signatárom všetkých významných medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti jadrovej energie a jeho legislatíva je v pokročilom stupni aproximácie s právom Európskej Únie.

Zoznam jadrových zariadení v zmysle Dohovoru je uvedený v Prílohe.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998